Събития

site-logo

Тази учебна година в НУ“ Васил Петлешков“ се реализира Дейност 2 по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Дейност 2: Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ръководители – Валинкова, Апостолова, Мишева

ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“- с 20 ученици

Партньори по програма на ЕС- „Еразъм+“ тема GAME EDU .

  • Първо събитие за обучение на учители по проект GAME EDU
    В периода 08 до 13 април 2024 г. се проведе „Първо събитие за обучение на учители“ между партньорите по проект GAME EDU  в град Брацигово, България. По време на обучението беше организирана среща на Комисията за управление на проекта, в която взеха участие всички партньори. Представители на македонското НПО RAORIR от гр. Кочани проведоха обучение на тема „Включването на ученици от уязвими категории, както и на ученици, които срещат трудности в обучението в образователния процес“. Учителите от трите държави-участнички в проекта (България, Гърция и Северна Македония) бяха разделени в екипи, за да работят съвместно при създаването и прилагането на собствени стратегии за приобщаване на децата. Благодарение на това, учителите започнаха работа по създаване на планове на уроци. Проведе се процес на съвместна работа със смесени учителски екипи при избора на най-подходящите игри.

НП – „Заедно в изкуствата и спорта“

Бяха създадени две групи:

танцово изкуство – Валинкова

танцово изкуство – Ценова

Участвахме и в математическо състезание „Монди“. имаме и медалисти.

Надиграване 2024 -“ Лазарска броеница“

Взехме участие и в много други състезания.

Забавлявахме се много на екскурзията: