„ПИЛОТЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО”

„ПИЛОТЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО”