Нормативни документи

                       Административни услуги

  1. Издаване на заповед за признаване или отказ за завършен период или клас за класовете от I до IV училище по чужда държава

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Задължителна информация. Образователни услуги.

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения,, свидетелства, дипломи